شیردادن نوزاد با شیرخشک

بندرت بعضی مادران بعلل مختلفی قادر به شیردادن نوزاد خود نیستند و یا تولید شیر آنها به اندازه کافی برای نوزاد نیست و به همین دلیل ناچار از مصرف شیر خشک برای نوزاد خود هستند. تقریبا کلیه شیر خشک هایی که در ایران موجود است از شیر گاو تهیه می شود و با تغییراتی که در شیر گاو داده شده است انواع و اقسام شیر خشک آماده کمی شود صرفنظر از نوع شیری که مصرف می شود نکات زیر را بایستی مراعات کرد:
1- برای شیر خوارانی که بعلت کمبود شیر مادر از شیر خشک استفاده می کنند، لازم است شیرخوار ابتدا به مدت 10 تا 15 دقیقه هرکدام از پستان های مادر را مکیده و بعداً بلافاصله از شیر خشک استفاده کند . با این روش شیرخوار در هنگام گرسنگی اول از شیر مادر تغذیه کرده و فقط کمبود شیر مادر توسط شیر خشک جبران می شود و میزان دریافت شیر خشک نیز بستگی به میزان کمبود شیر مادر توسط شیر خوار تعیین می شود.

2 - برای آماده کردن شیر از شیر خشک بایستی از آب جوشیده ولرم شده همراه با شیشه ها و سرپستانک های استریل شده ( به وسیله جوشاندن شیشه ها و سر پستانک ها ) استفاده کرد.
3- بهتر است برای هر نوزاد چندین شیشه تهیه گردد ( 6 تا 8 شیشه ) و روزانه یکمرتبه این شیشه ها جوشانده شود تا برای شیردادن 24 ساعت بعد آماده باشد.
4- درجه حرارت شیر تهیه شده برای نوزاد بهتر است به اندازه درجه حرارت بدن باشد و برای تهیه آن از آب ولرم استفاده شود ( اکثر نوزادان شیر سرد را هم بخوبی تحمل می کنند).
5- برای دادن شیر خشک، همان توصیه هایی که برای دادن شیر مادر ذکر شد بکار برده شود. نوزاد بایستی گرسنه بوده و کهنه او عوض شده باشد. مادر بایستی با آسایش کامل ( چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی ) نوزاد را بغل کرده و سعی نماید تماس بدنی او با نوزاد حفظ شود. هیچگاه شیرخوار و شیشه را به حال خود رها نکرده و سعی شود بجز مادر شخص دیگری به شیرخوار شیر ندهد. تنها گذاردن شیرخوار با شیشه عملی بسیار خطرناک بوده و در مواردی باعث خفگی شیرخوار گردیده است از طرف دیگر عدم تماس بدن مادر و شیرخوار هنگام تغذیه وی موجب ناراحتی عاطفی بعدی در شیرخوار می گردد. بعد از اتمام شیردادن نوزاد را بحالت ایستاده یا دمر گرفته و با مالش ملایم پشت او هوای بلعیده شده را خارج نمائید.
6- از آنجا که اشتهای نوزاد در دفعات مختلف شیردادن ممکن است متفاوت باشد، سعی کنید مقدار شیر تهیه شده از مقداری که نوزاد مصرف می کند بیشتر باشد. شیر اضافی بلافاصله دور ریخته شود و شیشه و پستانک با آب سرد شسته شده و برای استریل کردن آماده گردد.